Para kuske

40 x 80 m dressurbane

 

Para - Dressurprogram CPEAI 2023

FEI Dressurprogram CAI1* og CPEAI  2023 - skema

FEI Dressurprogram CAI1* og CPEAI  2023 - skitse -engelsk